Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door de Stichting Search and Resuedog Centre Netherlands (hierna: SRCN) geleverde producten en diensten, welke bij uitsluiting worden gebaseerd op de statutaire doelstelling.

De stichting heeft ten doel:

 • Het formeren van reddingshonden teams, welke in staat moeten zijn vermisten personen op te sporen, in al zijn verschijningsvormen, en deze teams, op verzoek, ter beschikking te stellen of aan te bieden.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
 • Honden en geleiders op te leiden
 • Het bewaken van de kwaliteit van (opleidingen tot) reddingshonden teams
 • Samenwerking te zoeken en contacten te leggen met andere organisaties op het gebied van reddingshonden of reddingswerk, welke een gelijk of aanverwant doel beogen, zowel in als buiten Nederland.
 • Bekendheid te geven aan het reddingshonden werk.
 • Het begeleiden en ondersteunen van de teams bij inzetten.

De SRCN, statutair gevestigd te Baarn, met het secretariaat aan de Kantonnaleweg 4 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, uitsluitend voortvloeiend uit-, respectievelijk toegespitst op de statutaire doelstelling, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De SRCN verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hierna volgt een opsomming van gegevens die de SRCN van u nodig kan hebben of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door De SRCN in ieder geval en ten minste worden verwerkt.

Met betrekking tot personen:

 • voornamen en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • telefoonnummer (mobiel of vast)
 • e-mailadres
 • (pas)foto
 • Paspoort-/identietskaartnummer + uiterste geldigheidsdatum
 • verklaring omtrent het gedrag (VOG), nodig om als reddingshondengeleider te kunnen deelnemen aan samenwerking met de Politie
 • Naam + telefoonnummer van nood-contactpersoon

Met betrekking tot (hun) honden:

 • naam
 • ras
 • geslacht
 • geboortedatum
 • NHSB nummer
 • paspoortnummer
 • chip/tatoeage
 • foto
 • bijzonderheden, zoals kleur/tekening, enz.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. De SRCN verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
De verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt slechts verwerkt/bewaard, indien de betrokken persoon GEEN strafrechtelijk verleden heeft; dit wordt door de SRCN niet aangemerkt als gegeven over het strafrechtelijk verleden, als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U op de hoogte te houden van alle relevante gegevens en gebeurtenissen.
 • Verband houdend met uw relatie met de SRCN, respectievelijk met de samenwerking binnen de groep hondengeleiders.
 • Om te voldoen aan de eisen, gesteld door de Stichting Inzet Reddingshond Nederland (SIN), onder meer in het kader van samenwerking met de Politie.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiftes.

Wij kunnen uw gegevens uitsluitend voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de SRCN gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt zij de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt de SRCN zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Bewaartijd gegevens

De SRCN zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bij beëindiging van uw relatie met de SRCN worden uw gegevens niet langer in het bestand van de SRCN bewaard, dan nodig is op basis van de alsdan bestaande wet- en regelgeving.

Verstrekking gegevens aan derden

De SRCN verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien en voor zover andere organisaties of bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij daarmee een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als die de SRCN garandeert.

Website bezoek openbare gedeelte

De SRCN gebruikt vooralsnog geen cookies. Indien zij zou overgaan tot het gebruik daarvan, zullen dit uitsluitend technische en functionele cookies zijn.
De SRCN verstaat onder een cookie een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone, noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U zult zich zin dat geval altijd kunnen afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast zult u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser kunnen verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Privacyverklaring SRCN

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@srcn.nl.

Beveiliging

De SRCN hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. De SRCN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, respectievelijk zal die onverwijld nemen, teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Iedere persoon bij de SRCN, die toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.
In het geval de SRCN gebruik maakt van de diensten van derden, zal zij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal De SRCN u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@srcn.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@srcn.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. [21 mei 2018]